PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


In aceasta sectiune va informam despre prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal si despre drepturile dumneavoastra conform Regulamentului (UE) 679/2016 – Regulamentul General privind Protectia Datelor (GDPR), a Legii de punere in aplicare a prevederilor GDPR si a oricaror alte decizii pe care le poate emite Autoritatea Nationala de Supraveghere a Protectiei Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire la protectia datelor cu caracter personal.
 
Responsabilitatea pentru prelucrarea datelor
 
Responsabilitatea pentru prelucrarea datelor revine entitatii juridice din cadrul Roxandy.
 
Ce date cu caracter personal prelucram?
 
In vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare definite mai jos, prelucram atat datele cu caracter personal furnizate direct de catre client in momentul transmiterii solicitarii acestuia cat si alte date personale, care ne-au fost furnizate in mod voluntar de catre client sau pe care le detinem deja in cadrul unei relatii de afaceri existente. Prelucram, de asemenea, date obtinute de la terti (cum ar fi, de exemplu, autoritati publice sau servicii de punere la dispozitie a unor informatii specializate), precum si date pe care le generam singuri pe baza prelucrarii acestora. Aceste date pot fi incadrate de principiu in urmatoarele categorii:
 
Date de identificare: nume, prenume, sex, CNP, seria si numarul actului de identitate, data si locul nasterii, cetatenia, nationalitatea etc.
 
Date de contact: adresa de domiciliu/de corespondenta, adresa de e-mail, numar de telefon fix, numar de telefon mobil etc.
 
Date contractuale aferente produselor si serviciilor (financiare) achizitionate privind identificarea produsului finantat (de ex. serii unice de identificare, dotari speciale) si a garantiilor furnizate.
 
Date privind situatia profesionala: informatii referitoare la nivelul studiilor, profesie, ocupatia, numele angajatorului, natura activitatii proprii, functia publica detinuta;
 
Date privind situatia financiara: venituri, numarul cotractului individual de munca, numarul dosarului de pensie;
 
Date privind situatia familiala: stare civila, numar copii minori, tipul locuintei;
 
Date privind bonitatea: obligatii lunare de plata, angajamente in sold, istoric si comportament de plata;
 
Date bancare: numar de cont (IBAN), detalii si/ sau istoric tranzactional, numar de card;
 
Date de identificare si /sau utilizare a autovehiculului: numarul de inmatriculare, serie sasiu, locatia, date GPS, etc.
 
In anumite situatii, in vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare rezultate dintr-o solicitare a clientului, pe langa datele sale personale, datele personale pe care le prelucram pot apartine si urmatoarelor categorii de persoane vizate: mandatari si/ sau reprezentanti legali sau conventionali ai clientului, persoane de contact ale clientului, imputerniciti sau utilizatori ai clientului, codebitori, garanti, beneficiari reali sau membri familiilor clientilor, beneficiari ai politelor de asigurare ale clientului, beneficiari ai operatiunilor de plati ale clientului. Datele personale ale acestora sunt preluate din documentatia de initiere si/ sau executare a relatiei contractuale cu clientul, Roxandy neavand posibilitatea practica de a asigura o informare directa a acestor persoane privind prelucrarea datelor lor personale. In acest caz, este responsabilitatea clientului de a informa respectivele persoane vizate cu privire la prelucrarea si scopul prelucrarii datelor lor personale, in relatia cu el.
 
Va rugam sa nu ne puneti la dispozitie in cadrul documentelor transmise categorii de date cu caracter special, cum ar fi, de exemplu, date cu privire la apartenenta sindicala, date privind opiniile dumneavoastra politice sau convingerile religioase, date cu privire la starea de sanatate etc.
 
De ce prelucram datele dumneavoastra si ce temeiuri juridice avem?
 
Pentru executarea unui contract sau pentru realizarea demersurilor precontractuale.
 
Cum ar fi, de exemplu: emiterea unei oferte, procesarea unei solicitari de finantare sau a unei cereri de deschidere de cont, furnizarea de produse de mobilitate, deschiderea si administrarea de conturi curente, de depozit sau de garantii, furnizarea de servicii de banca la distanta, procesarea de servicii de incasari si plati.
 
In acest caz, prelucrarea are la baza executarea contractului la care dumneavoastra sunteti parte si /sau demersurile necesare in vederea incheierii contractului respectiv, la cererea dumneavoastra.
 
Pentru indeplinirea obligatiilor legale
 
Avem obligatia legala de a prelucra si stoca datele dumneavoastra conform cerintelor de cunoastere a clientelei prin aplicarea tuturor masurilor de identificare a clientului, precum si a calitatii clientului de beneficiar real si/sau de persoana expusa politic. Avem, de asemenea, obligatia legala de pastrare a documentatiei specifice de cunoastere a clientelei conform legislatiei privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului.
 
De asemenea, datele dumneavoastra sunt procesate si stocate si pentru indeplinirea obligatiilor legale de documentare si pastrare: in scopuri de gestiune financiar-contabila, conform legislației fiscale; in scopuri de audit intern sau audit financiar; in scopuri de raportare catre autoritati conform reglementarilor in vigoare si scopuri de controale si/ sau raspuns la solicitarile venite din partea autoritatilor, in scopuri de asigurare a continuitatii afacerii, a securitatii datelor in sisteme si a documentelor, precum si a securitatii fizice in incintele noastre.
 
 
In baza interesului nostru legitim de a respecta cerintele de raportare si de aprobare a finantarilor impuse de Grup, prelucram datele dumneavoastra pentru intocmirea si furnizarea de rapoarte catre Grup, in Romania, in scopuri administrative, precum si pentru aprobarea anumitor facilitati de finantare conform matricei de competente, daca este necesar conform politicilor noastre interne.
 
In vederea indeplinirii intereselor noastre legitime
 
Daca este necesar, prelucram datele dumneavoastra personale in vederea recuperării creanțelor și în vederea exercitării sau apărării oricăror drepturi și interese legale ale companiei Roxandy, precum și în scopul prevenirii și combaterii fraudei. Temeiul juridic pentru aceste operațiuni de prelucrare este interesul nostru legitim de a ne valorifica drepturile pe care le avem rezultate din relatiile contractuale cu clientii nostri.
 
In scopuri de marketing
 
Daca doriti sa participati la programele noastre de loializare pentru clientii activi, la diverse concursuri si tombole, la studii de satisfactie privind serviciile contractate, sa primiti pe e-mail buletine informative (de tip newsletter) sau diverse materiale promotionale prin posta, avem nevoie de consimtamantul dumneavoastra expres pentru a va putea prelucra datele cu acest scop. In cazul in care ni l-ati acordat, sunteti indreptatit sa va retrageti acest consimtamantul oricand, pentru una sau pentru toate operatiunile de prelucrare prezentate de mai sus, fara a indica vreun motiv, printr-o cerere scrisa, astfel: (i) prin e-mail la adresa: roxandygoldsilver@yahoo.com sau (ii) prin posta/curier la urmatoarea adresa: Str. Biserica Amzei Nr 27, Bucuresti.
 
 Caror destinatari sau categorii de destinatari transmitem datele dumneavoastra?
 
Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare enumerate, datele dumneavoastra sunt transmise urmatorilor destinatari:
 
- catre furnizorii nostri de servicii, care actioneaza in calitate de persoane imputernicite de operator, si strict in baza instructiunilor documentate primite de la noi. Lista cu furnizorii nostri se actualizeaza periodic, ori de cate ori intervin modificari in componenta sa.
 
- Daca este cazul, datele dumneavoastra pot fi transmise si catre urmatorii destinatari/ categorii de destinatari, pentru indeplinirea obligatiilor noastre legale, pentru realizarea intereselor legitime privind recuperarea creantelor sau exercitarea si apararea drepturilor si intereselor noastre, sau daca avem consimtamantul dumneavoastra, dupa cum urmeaza:
 
 Catre: Ministerul Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) - De ce: Consultare si prelucrare informatii existente in evidentele ANAF, in baza consimtamantului dumneavoastra
 
Catre: Centrala Riscului de Credit – CRC (Banca Nationala A Romaniei) - De ce: Pentru a primi orice informatii de risc bancar inregistrate pe numele dumneavoastra, in baza consimtamantului dumneavoastra
 
Catre: Centrala Incidentelor de Plati – CIP (Banca Nationala A Romaniei) - De ce: Pentru a primi orice informatii de risc bancar inregistrate pe numele dumneavoastra, in baza consimtamantului dumneavoastra.
 
Catre: Beneficiarii platilor dumneavosatra, bancile beneficiarilor, Transfond, SWIFT - De ce: Pentru executarea instructiunilor de plata si pentru indeplinirea obligatiilor legale privind compensarea automata a platilor comerciale interbancare
 
Catre: Banca Nationala a Romaniei, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor - De ce: Pentru indeplinirea obligatiilor legale de raportare, de prevenire si combatere a spalarii banilor etc.
 
Pe ce perioada stocam datele dumneavoastra?
 
Pastram datele dumneavoastra doar pe durata si in masura in care este necesar pentru realizarea scopurilor mentionate mai sus sau daca exista o obligatie legala in acest sens. Pentru prelucrarile de date care necesita consimtamantul dumneavoastra, datele vor fi prelucrate si pastrate pana la data retragerii consimtamantului.
 
Daca am incheiat un contract cu dumneavoastra, atunci vom respecta obligatiile legale de pastrare a datelor si documentatiei relevante, dupa cum urmeaza:
 
 i) pentru indeplinirea obligatiilor legale de documentare si de pastrare conform legislatiei pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, vom pastra datele pentru o perioada de 5 (cinci) ani de la incetarea relatiilor contractuale cu dumneaoastra.
 
ii) datele personale ale clientilor nostri care se regăsesc în orice documente justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara se pastreaza in arhivele companiei S.C. Expdiam S.R.L timp de 10 ani de la data închiderii exercițiului financiar în care au fost întocmite documentele justificative, conform prevederilor Legii Contabilității.
 
iii) in cadrul apararii si exercitarii drepturilor si intereselor noastre legale, datele dumneavoastra necesare realizarii acestui scop vor fi pastrate conform termenelor generale de prescriptie.
 
Aveti urmatoarele drepturi in legatura cu protectia datelor dumneavoastra:
 
Dreptul la informare: dreptul dumneavoastra de a primi informatii privind operatiunile de prelucrare efectuate de catre noi asupra datelor dumneavoastra. Respectarea acestui drept se realizeaza prin prezenta informare;
 
Dreptul de acces: dreptul dumneavoastra de a obtine din partea noastra o confirmare daca prelucram sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la furnizarea de informatii specifice privind prelucrarea lor;
 
Dreptul la rectificare: dreptul dumneavoastra de a obtine de la noi, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte care va privesc sau completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;
 
Dreptul la stergerea datelor: dreptul dumneavoastra de a obtine, fara intarzieri nejustificate, stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, in masura in care sunt indeplinite urmatoarele conditii prevazute de GDPR: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate de catre noi; (ii) va retrageti consimtamantul acordat pentru prelucrarile de date bazate pe consimtamant; (iii) va opuneti prelucrarilor de date personale efectuate de noi. Va puteti opune doar prelucrarilor care au ca temei legal realizarea intereselor noastre legitime, pentru care noi nu avem interese si motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea; (iv) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal de catre noi; (v) datele dumneavoastra trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care ne revine;
 
Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul dumneavoastra de a primi de la noi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat direct, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, precum si de a transmite aceste date altui operator, cand mijloacele tehnice permit acest lucru. Puteti exercita acest drept doar atunci cand prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra sau cand prelucrarea se efectueaza prin mijloace automate.
 
Dreptul la opozitie: dreptul dumneavoastra de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii efectuate de noi avand ca temei juridic realizarea intereselor noastre legitime.
 
Daca va veti opune unor astfel de prelucrari, noi nu vom mai prelucra datele cu caracter personal, cu exceptia cazului in care vom putea demonstra ca avem motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept al nostru in instanta.
 
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri (orice prelucrare automata care utilizeaza datele personale pentru a evalua anumite aspecte personale ale dumneavoastra, cum ar fi comportamentul de plata, situatia financiara, comportamentul in trafic etc.), care produce efecte juridice care va privesc sau care va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.
 
Pentru a da curs solicitarilor de mai sus, vom putea cere informatii suplimentare necesare pentru a confirma identitatea dumneavoastra. Dupa identificarea dumneavoastra, va vom furniza un raspuns la solicitarea transmisa in vederea exercitarii drepturilor de mai sus, in termen de cel mult o luna de la data primirii cererii.
 
Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, puteti trimite o cerere scrisa (1) prin e-mail la adresa: roxandygoldsilver@yahoo.com, sau (2) prin posta/curier la urmatoarea adresa: sStr. Biserica Amzei Nr 27, Bucuresti sau (3) direct prin depunere in oricare dintre locatiile Roxandy. De asemenea, aveti dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, la adresa Bld. G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, telefon: +40318059211, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro. Nu in ultimul rand, pentru orice intrebari privind informatiile cuprinse in prezenta Informare, va puteti adresa Responsabilului cu Protectia Datelor desemnat de noi, la adresa de e-mail: roxandygoldsilver@yahoo.com.
 
Protectia datelor pe pagina noastra web
 
Protejarea sferei dumneavoastra private in timpul utilizarii paginii noastre web reprezinta pentru noi un aspect extrem de important. De aceea, va informam, in continuare, in detaliu, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul acestui mijloc de interactiune. Responsabila pentru protectia datelor cu privire la aceasta pagina web este compania S.C. Expdiam S.R.L. La utilizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal, respectam cu strictete prevederile legale in vigoare privind protectia datelor. Prezenta informare privind protectia datelor se aplica doar pentru pagina web www.Roxandy.ro, insa nu si pentru pagini controlate sau operate de terti. Va rugam sa verificati politicile si informarile privind protectia datelor aferente paginilor web controlate sau operate de catre terti, deoarece acestea nu se afla sub controlul nostru si nu ne asumam raspunderea pentru continutul si pentru masurile lor privind protectia datelor.
 
Securitatea datelor
 
Pentru protectia datelor dumneavoastra pe pagina noastra web, am luat masuri tehnice si organizatorice pentru a le proteja in special impotriva pierderii, manipularii sau accesului neautorizat. Masurile adoptate sunt verificate in mod regulat si sunt adaptate constant la stadiul tehnicii actuale.
 
Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal
 
Datele furnizate de dumneavoastra
 
Datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi conform prevederilor legale in vigoare privind protectia datelor. In cazul in care corespondati cu noi sau completati un formular cu date personale prin intermediul paginii noastre web, va rugam sa aveti in vedere faptul ca datele mentionate de dumneavoastra in formularul respectiv vor fi prelucrate in scopurile descrise in continuare sau in scopul procesarii unei solicitari de contact, pentru incheierea si executarea unui contract, respectiv pentru efectuarea demersurilor precontractuale la solicitarea dumneavoastra. In cazul in care, la utilizarea unui serviciu oferit, vi se solicita introducerea datelor dumneavoastra personale, este exclusa corelarea datelor dumneavoastra personale cu datele din protocolul de accesari, prin intermediul adresei IP (colectata oricum in forma anonimizata), in scopul realizarii unui profil de utilizator cu date personale.
 
Datele colectate de noi
 
Daca vizitati pagina noastra web, datele sunt inregistrate automat cu ajutorul Cookie-urilor. Pentru mai multe informatii privind Cookie-urile utilizate pe pagina noastra web, consultati titlul Utilizarea de Cookie-uri.
 
In ce cazuri va putem colecta datele prin pagina noastra web?  
 
Contact
 
Indiferent ca sunteti sau nu clientul nostru, ne puteti adresa o solicitare prin pagina noastra web, prin introducerea datelor dumneavoastra de contact in formularul Contact, sau in fereastra de Chat. Vom prelucra datele dumneavoastra in scopul solutionarii solicitarii dumneavoastra si pentru a va contacta in acest sens.  
 
Alt tip de finantare/Solicita o oferta
 
Indiferent ca sunteti sau nu clientul nostru, ne puteti adresa o solicitare prin pagina noastra web, prin introducerea datelor dumneavoastra de contact in formularul Contact. Vom prelucra datele dumneavoastra in scopul solutionarii solicitarii dumneavoastra si pentru a va contacta in acest sens.  
 
Credit, persoana fizica, pasul Pre-aprobare
 
Indiferent ca sunteti sau nu clientul nostru, ne puteti adresa o solicitare de pre-aprobare credit prin pagina noastra web, prin introducerea datelor dumneavoastra de contact, precum si tuturor celorlalte tipuri de date solicitate (venituri, obligatii de plata etc) in sectiunea Credit, persoana fizica, pasul Pre-aprobare. Vom prelucra datele dumneavoastra in scopul solutionarii solicitarii dumneavoastra si pentru a va contacta in acest sens. Va rugam sa nu ne puneti la dispozitie, in cadrul documentelor transmise sau incarcate, categorii de date cu caracter special, cum ar fi, de exemplu, date cu privire la apartenenta sindicala sau date cu privire la starea de sanatate.
 
Cat timp stocam datele dumneavoastra pe pagina noastra web?
 
Vom stoca datele dumneavoastra pentru o perioada de 30 (treizeci) de zile de la data colectarii, dupa care datele dumneavoastra vor fi sterse de pe pagina noastra web.
 
Drepturile dumneavoastra privind protectia datelor personale
 
In calitate de persoana vizata conform prevederilor GDPR, drepturile privind protecta datelor personale descrise la sectiunea Drepturile dumneavoastra de mai sus se aplica integral, inclusiv pentru datele personale colectate si procesate prin intermediul paginilor web.
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, Roxandy are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.
Scopul colectarii datelor este: informarea utilizatorilor / clientilor (Cumparatorilor) privind situatia contului lor de pe Roxandy.ro, informarea utilizatorilor/clientilor privind evolutia si starea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul consumatorului.
 
Prin completarea datelor dvs. in formularul de creare de cont si/sau de Comanda declarati ca acceptati neconditionat ca datele dvs. personale sa fie incluse in baza de date a Roxandy si va dati acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate nelimitat teritorial si/sau temporar de catre Roxandy  pentru desfasurarea si/sau derularea de catre Roxandy de activitati cum ar fi, dar fara a se limita la, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul consumatorului.  
 
Prin citirea prezentelor Termene si Conditii ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Totodata, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs. personale si de a solicita stergerea totala sau partiala a acestora.
 
Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate la adresa Str. Biserica Amzei Nr 27, Bucuresit, va puteti exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi:
 
– o data pe an, sa vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate;
– sa interviti asupra datelor transmise;
– sa va opuneti prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara
– sa solicitati stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.
 
Astfel, Roxandy.ro poate notifica utilizatorii/clientii privind ofertele curente prin newsletter si poate trimite felicitari, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.
 
Roxandy.ro nu promoveaza SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul Roxandy.ro poate opta pentru stergerea acesteia din baza noastra de date.
Informatiile pe care ni le furnizati vor fi utilizate in scopul pentru care le-ati furnizat, pentru a administra, a sprijini si a evalua serviciile noastre si a preintampina incalcarea securitatii, a legii si a termenilor nostri contractuali.
 
De asemenea, Roxandy poate furniza datele dumneavoastra cu caracter personal altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii de servicii de marketing, Curierat, servicii de plata / bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre, asigurători.
Informatiile dumneavoastra cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchet, Politie, Instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.